S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

BETAPRINT - TRIČKÁ, MIKINY, HRNČEKY, VANKÚŠE, PUZZLE A INÉ DARČEKY S VLASTNOU POTLAČOU


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim, František Pápay - PF PRODUCTION, ako prevádzkovateľom internetového obchodu beta-print.sk a kupujúcim, ktorým môžu byť tak právnické ako aj fyzické osoby.

1. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúcim je František Pápay – PF PRODUCTION so sídlom Thurzová 454, 92504 Tomášikovo,IČO: 32347049,DIČ:1030957895, Nie som platca DPH.      
  Registrovaný v Živnostenskom registri č. 202-9533 , zo dňa 05.06.2008 (ďalej len „predávajúci“).
 2. Prevádzka a zároveň hlavné výdajné miesto je na adrese: František Pápay, Thurzová 454, 92504 Tomášikovo. Kontaktnými údajmi sú telefónne č. +421903438194 a e-mail info@beta-print.sk. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 , http://www.soi.sk.
 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v článku 2 týchto Obchodných podmienok kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo služby, ktorý predávajúci ponúka, ako aj tovaru alebo služby, ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke.
 3. Používaním internetového obchodu beta-print.sk a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky.
 5. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok je vždy zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. Objednanie tovaru

 1. Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetového obchodu beta-print.sk prípadne e-mailom na adrese info@beta-print.sk.
 2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 4. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 12 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že prevažnú časť sortimentu internetového obchodu tvorí tovar resp. služby, ktorý je v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. Z tohto dôvodu kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy a predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Odstúpenie od zmluvy pri tovare, ktorý nie je zhotovený na základe osobitných požiadaviek spotrebiteľa je možné do 14 dní od uzavretia zmluvy, resp. do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona.
 7. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods.5 zákona, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona.
 8. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok, pričom bol o tejto povinnosti informovaný predávajúcim.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za podklady ktoré predávajúcemu dodal za účelom realizácie objednávky (vrátane chýb v grafickom návrhu). Kupujúci taktiež zodpovedá za chyby v grafickom návrhu, ktorý síce vyhotovil predávajúci, avšak kupujúci grafický návrh odsúhlasil pre tlač a to buď prostredníctvom formulára v internetovom obchode alebo e-mailom.
 10. Grafické návrhy vytvorené resp. upravené predávajúcim slúžia výhradne na tlačové potreby predávajúceho, kupujúcemu sa neposkytujú, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 11. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď z objektívnych príčin nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo službu. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 10 pracovných dní, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci bude súhlasiť. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a pod.).

3. Cena a platba za tovar

 1. Ceny uvedené na internetovom obchode beta-print.sk platia pre nákup tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu. Pre nákup tovarov priamo v predajniach predávajúceho platia ceny, ktorými sú tieto tovary a služby v predajniach označené.
 2. Predajca - František Pápay – PF PRODUCTION. nie je platcom DPH.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru alebo služby uvedenú v internetovom obchode. Zmena ceny tovaru alebo služby sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 4. K cene za tovar alebo službu bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.
 5. Tovar je možné uhradiť:
  1. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v TatraBanka, a.s.
  2. 2629206136/1100 (IBAN: SK07 1100 0000 0026 2920 6136) na základe faktúry
  3. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra
  4. v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
 6. Všetky platby musia byť uskutočnené v €.
 7. Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.
 8. Faktúra má štandardne splatnosť 7 dní od jej vystavenia, pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade, že faktúra nie je rozporovaná do dátumu splatnosti, má sa za to, že je správna a jej neuhradenie v určenej lehote má za následok povinnosť kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania, ktorý činí v prípade spotrebiteľskej zmluvy s dlžníkom, ktorý je spotrebiteľ, úrok z omeškania vo výške ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva. Vo zvyšných prípadoch bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru alebo služieb v internetovom obchode beta-print.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý predávajúci prostredníctvom týchto stránok ponúka. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 2 do 5 pracovných dní od dátumu overenia objednávky. Pre každý produkt alebo službu je v internetovom obchode stanovená špecifická doba vyhotovenia, ktorá predstavuje dobu za ktorú sa štandardne daný produkt alebo služba vyhotovuje alebo poskytuje. Táto doba má preto orientačný charakter a nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci však vyvinie maximálne úsilie pre čo najrýchlejšie vyhotovenie objednávky kupujúceho.
 2. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.
Rozvoz tovaru zaisťuje predávajúci v celej Slovenskej republike. Konkrétny spôsob dodania si kupujúci zvolí v rámci objednávky.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.
 5. Pokiaľ kupujúci neposkytne predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre dokončenie objednávky (odsúhlasenie do tlače, úhrada zálohy, poskytnutie podkladov a iné) najneskôr do 14 dní od zadania objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí storno poplatok vo výške sumy objednávky ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

5. Doprava a prevzatie tovaru

 1. Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetového obchodu beta-print.sk je štandardne vykonávané len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.
 2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
  1. v rámci SR – doprava kuriérom nasledujúci pracovný deň po vyhotovení objednávky
  2. osobný odber na adrese Thurzová 454, 92504 Tomášikovo
 3. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 4. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.
 5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a návod na obsluhu (ak si to druh tovaru vyžaduje).
 6. Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
 7. Doba dodania začína plynúť okamihom odovzdania tovaru na prepravu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.
 8. Poplatky za dodanie tovaru sú nasledovné:
  1. ZADARMO – osobný odber v deň vyhotovenia objednávky 
  2. 5,40 € - doprava do 5kg kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska
  3. 6,40 € - doprava do 10kg kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska
  4. 7,40 € - doprava do 15kg kuriérom nasledujúci pracovný deň v rámci celého Slovenska
  5. 1,50 € - poplatok za platbu dobierkou
 9. Všetky poplatky spojené s doručením budú automaticky pripočítané pri potvrdení objednávky.

6. Záruky a reklamácie

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 2. Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu beta-print.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Po doručení zásielky kupujúcemu je kupujúci povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely ihneď nahlásiť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané.
 3. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.
 4. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jej častí) spôsobené používaním.
 5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
 6. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.
 7. Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 8. Bližšie informácie o uplatnení záruky a podmienkach reklamácie sú uvedené v reklamačnom poriadku.
 9. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)
 2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 5. Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 6. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 8. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 1. 2019.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OTQ0YWM3